Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak nabave za projektantske usluge za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Pčelica – dogradnja i nadogradnja. Predmet nabave su usluge izrade glavnog i izvedbenog projekata, ostalih potrebnih podloga i elaborata te ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za rekonstrukciju vrtića u Mokošici.

 

Procijenjena vrijednost nabave je 660.000 kuna, a rok za dostavu ponuda, predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, je 10. kolovoza 2018. godine do 10:00 sati. Rokovi za izvršenje usluge su: za izradu glavnog projekta – 80 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za gradnju na temelju Glavnog projekta – očekivano do 60 dana; za izradu i isporuku izvedbenog projekta i troškovnika – 50 kalendarskih dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole.

Dogradnja i nadogradnja vrtića planira se s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nadograđuje se jedna etaža, te dograđuje dio uz vrtić, a postojeće prostorije će se adaptirati. Prema zadanim smjernicama vrtić bi sa sadašnjih osam grupa ”narastao” na ukupno njih 16 i to 9 vrtićkih skupina i 6 jasličkih te 1 odgojno-obrazovna skupina za provedbu programa predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Ukupni broj djece koju će vrtić moći primiti nakon rekonstrukcije bio bi 267 (247 + 20 djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja).

Podsjetimo, Gradu Dubrovniku u lipnju je odobren ukupni iznos od 1.077.644 kune za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju dječjeg vrtića „Pčelica“ te za projekt dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića „Palčica“, putem Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić „Pčelica“ preduvjet je za ishođenje građevinske dozvole dogradnje i nadogradnje vrtića koji zbog nedostataka kapaciteta radi na tri različite lokacije unutar naselja. Ovom rekonstrukcijom zadovoljit će se i propisani pedagoški standardi predškolskog odgoja.