Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika dana 30. srpnja 2018. godine izdao je Izmjenu i dopunu građevinske dozvole za sanaciju odlagališta otpada „Grabovica“, čime je nakon 15 godina ispunjen osnovni preduvjet za konačnu realizaciju ovog važnog komunalnog i ekološkog pitanja.

Predmetnom građevinskom dozvolom Gradu Dubrovniku kao investitoru dozvoljava se izvođenje radova sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Grabovica”, i to I. etape koja, između ostalog, uključuje izvedeno stanje (prostor zatvorenog tijela saniranog odlagališta i prostor aktivnog dijela odlagališta sa obodnim kanalima i ogradom), rekonstrukciju pratećih građevina ulazno-izlazne zone i gradnju novih (cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen za otpadne i pročišćene tehnološke vode, taložnik i separator ulja i masti), saniranje prostora za nužnu sanaciju (kazete s odvodnjom) s gradnjom obodnih kanala i ogradom te povećanje kapaciteta postojećih laguna za procjedne vode.